TOYOTA NISSAN HONDA MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI DAIHATSU
DAIHATSU
Displacement Type Year Front Item # Rear Item# Remark
ATRAI VAN
660 S220V(FF) / S230V (4WD) 99.6 - 04.11 8F005 DRUM NA 12inch
ATRAI WAGON
660 S220G(FF) / S230G (4WD) 99.6 - 04.11 8F005 DRUM NA 13inch
DRUM NA 14inch & TURBO
S320G(FF) / S330G (4WD) 05.4 - 07.12 8F005 DRUM
S321G(FF) / S331G (4WD) 04.11 - 14.5 8F005 DRUM Solid Disc
14.5 - 17.11 8F011 DRUM Ventilated Disk
17.11 -
WAKE
660 LA700S(FF) / LA710S(4WD) 14.11 - 8F010 DRUM
ESSE
660 L235S(FF) 05.11 - 11.9 8F007 DRUM
L245S(4WD) 8F007 DRUM
OPTi
660 L300S(FF) 92.2 - 98.8 8F003 DRUM
L310S(4WD) 8F003 DRUM
L800S(FF) 98.8 - 02.7 8F007 DRUM NA
8F007 DRUM TURBO 12inc)
8F006 DRUM TURBO 13or14inch
L802S(FF) 98.8 - 02.7 8F006 DRUM AERO DOWN PIKES
L810S(4WD) 98.8 - 02.7 8F007 DRUM NA
8F006 DRUM RS TURBO
CAST
660 LA250S(FF) / LA260S(4WD) 15.9 - 8F010 DRUM
COO
660 M401S/M402S 06.5 - 13.1 8F008 DRUM 15inch
M411S(4WD) 8F008 DRUM 15inch
COPEN
660 LA400K 14.6 - 8F008 DRUM
STORIA
700 M112S 98.1 - 04.5 8F006 DRUM X4
1000 M100S/M110S 8F006 DRUM
1300 M101/M111S 00.5 - 04.5 8F006 DRUM CX
00.5 - 01.12 8F006 DRUM CZ
SONICA
660 L405S(FF) 06.5 - 09.5 8F007 DRUM R
8F006 DRUM RS
660 L415S(4WD) 06.5 - 09.5 8F007 DRUM R
8F006 DRUM RS
TANTO/TANTO CUSTOM
660 L350S(FF) 03.11 - 07.12 8F007 DRUM NA
8F006 DRUM TURBO
L360S(4WD) 03.11 - 07.12 8F006 DRUM
L375S(FF) 07.12 - 12.5 8F007 DRUM NA Solid Disc
12.5 - 13.10 8F010 DRUM NA Ventilated Disk
07.12 - 10.1 8F006 DRUM TURBO
10.1 - 13.10 8F010 DRUM TURBO
L385S(4WD) 07.12 - 10.1 8F006 DRUM
10.1 - 13.10 8F010 DRUM
LA600S(FF) / LA610S(4WD) 13.10 - 8F010 DRUM
TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM
660 L455S(FF) 09.12 - 14.10 8F007 DRUM NA
8F010 DRUM TURBO
L465S(4WD) 09.12 - 10.1 8F006 DRUM NA & TURBO
10.1 - 14.10 8F010 DRUM
NAKED
660 L750S(FF) /L760S(4WD) 99.11 - 03.12 8F007 DRUM NA
8F006 DRUM TURBO
HIJET
660 S200V/S210V/S220V/S230V
99.1 - 14.7 8F005 DRUM
S320V(FF) / S330V(4WD) 04.11 - 07.12 8F005 DRUM
S321V(FF) / S331V(4WD) 07.8 - 17.11 8F005 DRUM
17.11 - DRUM
HIJET GRANCARGO
1300 S221V(FF) / S231V(4WD) 01.7 - 04.12 8F005 DRUM
HIJET DECKVAN
660 S320W(FF) /S330W(4WD) 04.12 - 07.12 8F005 DRUM
S321W(FF) /S331W(4WD) 07.12 - 17.11 8F005 DRUM
17.11 - DRUM
HIJET TRACK
660 S200C / S200P / S210C / S210P
S201C / S201P / S211C / S211P
99.1 - 14.8 8F005 DRUM
S500P(FF) / S510P(4WD) 14.9 - 8F005 DRUM
BOON
1000 M300S/M310S 04.5 - 06.12 8F006 DRUM
06.12 - 8F006 DRUM CL 13inch
M312S 06.3 - 10.12 8F006 DRUM X4
06.3 - 10.12 8F008 DRUM X4 Optionbrake
1300 M301S 04.5 - 06.12 8F006 DRUM
MAX
660 L950S(FF) / L960S(4WD) 01.11 - 05.12 8F007 DRUM NA
01.11 - 03.8 8F006 DRUM TURBO
03.8 - 05.12 8F007 DRUM TURBO
L952S(FF) / L962S(4WD) 01.11 - 05.12 8F006 DRUM
MIRA
660 L200S(FF) / L210S(4WD) 90.3 - 95.1 8F003 DRUM NA
- DRUM 12inch Ventilated Disk
8F009 DRUM 13inch Ventilated Disk
L500S(FF) / L502S 94.8 - 98.8 8F003 DRUM NA
94.8 - 95.10 8F003 DRUM TURBO Solid Disc
95.10 - 98.8 8F009 DRUM TURBO Ventilated Disk
L510S(4WD) 94.8 - 98.8 8F003 DRUM NA
94.8 - 98.8 8F009 DRUM TURBO
L512S(4WD) 94.8 - 98.8 8F009 DRUM
L500V(FF) / L510V(4WD) 94.8 - 98.8 8F003 DRUM
L700S(FF) / L710S(4WD) 98.8 - 02.12 8F007 DRUM Solid Disc
8F006 DRUM Ventilated Disk
L700V(FF) / L710V(4WD) 8F007 DRUM
L250S(FF) / L260S(4WD) 02.12 - 07.12 8F007 DRUM Solid Disc
8F006 DRUM Ventilated Disk
L250V(FF) / L260V(4WD) 8F007 DRUM
L275S(FF) / L285S(4WD) 06.12 - 8F007 DRUM NA
8F007 DRUM Solid Disc
8F006 DRUM Ventilated Disk
L275V(FF) / L285V(4WD) 07.12 - 13.12 8F007 DRUM
13.2 - 8F010 DRUM
MIRA Avi
660 L250S(FF) /L260S(4WD) 02.12 - 07.12 8F007 DRUM NA
02.12 - 07.12 8F007 DRUM TURBO Solid Disc
8F006 DRUM TURBO Ventilated Disk
MIRACOCOA
660 L675S(FF) / L685S(4WD) 09.7 - 8F007 DRUM
MIRAGINO
660 L700S(FF) / L710S(4WD) 99.3 - 04.10 8F007 DRUM Solid Disc
8F006 DRUM Ventilated Disk
1000 L701S(FF) / L711S(4WD) 02.8 - 04.10 8F007 DRUM Solid Disc
8F006 DRUM Ventilated Disk
MOVE/MOVE CUSTOM
660 L600S(FF) / L602S(FF)
L610S(4WD)
95.8 - 98.9 8F003 DRUM Solid Disc
8F009 DRUM Ventilated Disk
L900S 98.10 - 02.9 8F007 DRUM NA
8F006 DRUM TURBO
L902S(FF) / L912S 8F006 DRUM
L910S(4WD) 8F007 DRUM NA 4WD Solid Disc
8F007 DRUM NA 4WD or TURBO Ventilated Disk
8F006 DRUM TURBO 4WD
L150S 02.10 - 06.10 8F007 DRUM NA
8F007 DRUM TURBO Solid Disc
8F006 DRUM TURBO Ventilated Disk
L152S(4WD) 02.10 - 06.10 8F006 DRUM TURBO
L160S 02.10 - 06.10 8F007 DRUM Solid Disc
8F006 DRUM Ventilated Disk
L175S 06.10 - 10.12 8F007 DRUM NA
8F007 DRUM TURBO Solid Disc
8F006 DRUM TURBO Ventilated Disk
8F006 DRUM CUSTOM-RS(Not DVS)
8F008 DRUM CUSTOM-RS(With DVS)
L185S(4WD) 06.10 - 10.12 8F007 DRUM NA
8F006 DRUM JX^R/RS TURBO
LA100S(FF) / LA110S(4WD) 10.12 - 12.12 8F007 DRUM Solid Disc
12.12 - 14.12 8F010 DRUM Ventilated Disk
LA150S(FF) / LA160S(4WD) 14.12 - 8F010 DRUM
MOVELATTE/MOVECONTE
660 L550S(FF)) / L560S(4WD) 04.8 - 09.4 8F007 DRUM NA
04.8 - 05.9 8F007 DRUM TURBO Solid Disc
05.9 - 09.4 8F006 DRUM TURBO Ventilated Disk
L575S(FF) / L585S(4WD) 08.8 - 8F007 DRUM NA
8F007 DRUM TURBO Solid Disc
08.8 - 09.12 8F006 DRUM TURBO Ventilated Disk
9.12 - 8F010 DRUM TURBO Ventilated Disk
YRV
1000 M200G 00.8 - 05.8 8F006 DRUM
1300 M201/M211G 8F006 DRUM NA
8F008 DRUM TURBO